Liberalt ska det vara! 
Christina Soldan (L)

Den senaste tiden har sociala medier rasat över socialnämnden i Piteå. Det gäller en 4-årig flicka som vuxit upp med sina familjehemsföräldrar och aldrig levt med någon av sina biologiska föräldrar. Socialnämnden i Piteå beslutade att flickebarnet skulle omplaceras hos den biologiska pappan som aldrig haft henne boende hos sig. Flickan har sedan födseln varit placerad i familjehemmet och där fått nya föräldrar och en trygg tillvaro. På Facebook med flera medier, har tonen varit upprörd, och det med all rätt.

Liberalerna är övertygade om att i Sveriges socialnämnder sitter i de flesta fall kunniga och ansvarsfulla människor, men här verkar något ha gått katastrofalt fel.

Med ett minimum av kännedom om anknytningsteorier – vilka idag är allmänt vedertagna – inser man att det som hänt i Piteå är en tragedi, dels för barnet, men även för familjehemsfamiljen.

Den för den psykologiska utvecklingen av människan, så fundamentala anknytningen till den primära vårdnadsgivaren, är viktigast mellan 0–24 månaders ålder. Efter två års ålder har barn betydligt svårare att knyta an till en ny primär vårdgivare. En trygg anknytning sker således vanligtvis före denna ålder. Motsatsen, en otrygg anknytning, kan ge ett spektrum av olika personlighetsstörningar, såväl i tonåren som i vuxen ålder.

Detta måste vara kunskap som helt eller delvis undgått Piteås socialnämnd, ty hade man besuttit denna kunskap samt tagit barnets bästa i beaktande, skulle beslutet blivit annorlunda.

Det finns en allmän föreställning om att det är bättre för barn att växa upp med sina biologiska föräldrar. Liberalerna har sökt vetenskapligt stöd för denna föreställning, men inte hittat någon studie som talar för att barn mår bättre av att flyttas från ett tryggt familjehem till en biologisk förälder. Vid kontakt med Socialstyrelsen framkommer att detta är ett eftersatt forskningsområde och man har inte någon litteratur att hänvisa till. Således finns det inte någon vetenskap som Socialnämnderna kan luta sig mot vid beslut i dessa ärenden utan man måste göra en bedömning i varje unikt fall, och då är kunskap om barns psykologiska utveckling och vikten av en trygg anknytning enormt viktig.

Barn som flyttas från en otrygg tillvaro till ett familjehem får chans att reparera anknytningen. Barn som däremot flyttas från ett tryggt hem till en okänd biologisk förälder har till att börja med ingenting som behöver repareras, utan åsamkas ett anknytningstrauma.

Liberalerna vill lägga fram ett förslag för att undvika liknande tragedier framgent.

Beslut rörande barn får enorma konsekvenser för en mängd människor, men framför allt för barnet självt. Deras uppväxt, skolgång och förutsättningar att bli en hel, fungerande vuxen danas i tidig ålder. Därför anser Liberalerna att socialnämnderna bör besitta grundläggande kunskaper i utvecklingspsykologi. Denna kunskap skall kunna köpas in från utbildningsanordnare som uppdragsutbildning och innefatta motsvarande ca 7,5 högskolepoäng.

Detta för att säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa på grund av ren och skär okunskap.

Med anledning av detta föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:

  • Säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa genom att öka Socialnämndens kunskap och kompetens inom grundläggande utvecklingspsykologi.

Skellefteå 2019-06-03

Christina Soldan (L)

Gruppledare Liberalerna Skellefteå